اهداف

اهداف مرکز حفاظت از فوک خزری در آینده

تاکنون بیشتر فعالیت‌های مرکز بر استان گلستان متمرکز بوده و مرکز تصمیم دارد در آینده فعالیت‌هایش را به هر سه استان شمالی کشور گسترش دهد. هم‌چنین در جهت تشکیل گروه حفاظت از فوک خزری با مشارکت هر ۵ کشور کنار دریای خزر تلاش خواهد کرد.

اهداف بلندمدت مرکز نیز شامل قطع شکار قانونی فوک خزری در روسیه، تعیین مناطق حفاظت‌شده در سواحل دریای خزر به عنوان قلمروی ساحلیِ امن برای فوک خزری، تثبیت جمعیت فوک خزری، ارتقای وضعیت سلامت دریای خزر و نهادینه کردن فرهنگ محافظت از طبیعت بین مردم مناطق کنار دریای خزر است.

فارسی