عضویت

به مرکز حفاظت از فوک خزری بپیوندید

فرم ثبت‌نام را از آدرس goo.gl/HMxZ8D دانلود و پر نموده و برای مرکز بفرستید تا برای دعوت از شما در کارگاه‌های آموزشی تماس گرفته شود. پس از آشنایی بیشتر شما با فعالیت‌های مرکز، بر اساس مهارت‌ها و زمینه‌های علاقه‌مندی‌تان می‌توانید در هر بخشی که تمایل دارید، از امداد و نجات گرفته تا آموزش یا تبلیغات، یاری رسانید.

فارسی